หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

 

1. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
(มาตรา 66)

2. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)
........(1) .จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
....... (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
........(3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
........(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
........(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
........(6) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
........(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
........(8) บำรุงรักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
........(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคคลากรให้ตามความจำเป็น และสมควร
(ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2542 ตามลำดับ)

 
 

3. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจทำในเขตองค์การบิรหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
.......(1) ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
.......(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
.......(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
.......(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
.......(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์
.......(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
.......(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
.......(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
.......(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
.......(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
.......(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
.......(12) การท่องเที่ยว
.......(13) การผังเมือง

(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ(13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่3 พ.ศ.2542)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นับจำนวนผู้เข้าชม

Wit