• เสาร์. ก.ค. 2nd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ( 4/พ.ค./2561 )

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล…

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลพระขาว หน้าบ้านหน้ามอง ครั้งที่ 1 ( 4/พ.ค./2561 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่…

โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ( 4/พ.ค./2561 )

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล…

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ( 4/พ.ค./2561 )

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล…

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (บริเวณซอยศาลเจ้า) 03/05/2561

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2560 ( 1/พ.ค./2561 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได…

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 1/พ.ค./2561 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้…

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหารุนแรงหรือวิกฤติตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560 ( 1/พ.ค./2561 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่…

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ( 1/พ.ค./2561 )

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล…

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ( 1/พ.ค./2561 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได…