• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

รายงานการประเมินประสิทธิภาพ

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ เรื่องการลงท…

รายการการกำกับติดตามฯ

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานป…

แบบประเมินความพึงพอใจ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงา…

รายงานผลการตรวจสอบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผ…

คำสั่ง อบต.พระขาว

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและง…

งบประมาณรายจ่ายประจำปี