• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

  • Home
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2…

ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ในเขต ต.พระขาว

อบต.พระขาว ได้ดำเนินการทำความส…

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2565 ( 21/ก.พ./2565 )

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์…

โครงการเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ปีงบประมาณ 2564 ( 30/ก.ย./2564 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได…

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาด ตลาดนัด ร้านค้าแผงลอย และผู้ซื้อผู้บริโภค ในตำบลพระขาว ( 20/ก.ค./2564 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ดำ…

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ในเขตพื้นที่ ตำบลพระขาว ( 9/ก.ค./2564 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได…

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 9/เม.ย./2564 )

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเ…

โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ปี 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( 9/เม.ย./2564 )

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวได้…

โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ปี 2564 ( 9/เม.ย./2564 )

การเพิ่มของขยะที่เป็นปัญหาใหญ่…