• เสาร์. เม.ย. 1st, 2023

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

  • Home
  • ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566

โครงการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (เพิ่มเติม) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน

รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลรายงาน…

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แบบ สขร.1

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้…

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2566

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.…

ทำความสะอาดบริเวณโดมวัดสีคต (สันติการาม) หมู่ที่ 6

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 องค์…