• เสาร์. ก.ค. 2nd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

admin

  • Home
  • คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออน…

(ดร.1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออน…

(ดร.2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออน…

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (กรณีมีบัตรสวัสดิการของรัฐ) (แบบ ศผส.01)

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออน…

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออน…

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (กรณีไม่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ) (แบบ ศผส.02)

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออน…

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออน…

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออน…

คำร้องทั่วไป (พ่นหมอกควัน)

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออน…

(ภ.ด.ส.5) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออน…