• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดือน: เมษายน 2565

  • Home
  • กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อ…

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นาย…

ประกาศ อบต.พระขาว

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี …

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประ…

รายงานการประเมินประสิทธิภาพ

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ เรื่องการลงท…

รายการการกำกับติดตามฯ

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานป…

แบบประเมินความพึงพอใจ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงา…

รายงานผลการตรวจสอบ