• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดือน: ตุลาคม 2564

  • Home
  • โครงการเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีง…

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ…

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ITA องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

การประเมินคุณธรรม และความโปร่ง…

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว งบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564