• จันทร์. พ.ค. 23rd, 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่ 6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส …

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2…

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2565

สาระสำคัญ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้…

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อ…

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นาย…

ประกาศ อบต.พระขาว

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี …

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประ…