• เสาร์. เม.ย. 1st, 2023

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566

โครงการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (เพิ่มเติม) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน

รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลรายงาน…

จดหมายข่าวสำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะบริเวณเขื่อนริมน้ำ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

แบบ สขร.1

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้…

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2566

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.…