ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                             สภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ตามประกาศ ลงวันที่  23  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540   องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  6  ตำบลพระขาว  อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ห่างจากที่ทำการอำเภอบางบาลมาทางทิศใต้   ประมาณ  6  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ  20  กิโลเมตร

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว มีพื้นที่ประมาณ  11.51 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 7,187 ไร่

 

แผนที่สังเขปตำบลพระขาว

map

ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม  ดินเป็นดินเค็ม

ทิศเหนือ           จดกับตำบลบ้านคลัง        อำเภอบางบาล   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้               จดกับอำเภอบางไทร        อำเภอบางไทร   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก      จดกับตำบลกบเจา          อำเภอบางบาล   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก        จดกับตำบลน้ำเต้า          อำเภอบางบาล   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวแบ่งการปกครองตาม  พ.ร.บ.  ลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  ออกเป็น  7  หมู่บ้าน  ดังนี้

      จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวน

ประชากรรวม

(คน)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

บ้านคลัง

บ้านคลัง

บ้านพระขาว

บ้านพระขาว

บ้านท่าช้าง

บ้านโพทะเล

บ้านสีกุก

215

195

78

49

194

385

79

618

627

217

149

689

1,272

199

รวม

   7  หมู่บ้าน

1195  ครัวเรือน

3,771

ท้องถิ่นในตำบล

-  องค์การบริหารส่วนตำบล (ขนาดกลาง)                           1          แห่ง

 ประชากร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว   มีจำนวน  3,771 คน  แบ่งเป็นชาย  1,879  คน  และหญิง  1,892  คน  รายละเอียดตามตารางจำนวนประชากร