กองคลัง

สิริกร  แสงสุริยา

 นางสาวสิริกร  แสงสุริยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

การคลัง2            ben3            การคลัง3

   นางสาวธัญลักษณ์  เกตุชิต         นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสลับ          นางสาวกมลรส  เกิดกลิ่น

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้