สำนักปลัด

ปลัด

นายจีรยุทธ  เกตุรวรัตน์

ปลัด อบต.

DSC_0611

นางสาวศิริกร   ไวยสิทธิ์

รองปลัด อบต.

 DSC_0605DSC_0609DSC_0633

นางสาวสมลักษณ์  วงษ์สนอง                นางสาวนพวรรณ  ก้อนน่วม                         นางสาวอมรรัตน์   ศิวิลัย

        หัวหน้าสำนักปลัด                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                       ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ1)

 

 DSC_0617 DSC_0607 DSC_0613

          นางสาวลัดดาวัลย์   พบสระใหญ่               นางสาวอัมภรณ์   ชัยคราม                 นางขนิษฐา   นาคเขียว

                           ผู้ช่วยบุคลากร                                              แม่บ้าน                                                         ผู้ดูแลเด็ก

 

พนักงานอื่นๆ

 

DSC_0603           DSC_0630

                  นายสมพงษ์   สุนทรสุข                                     นายถนอมศักดิ์ เพ็ชรเจริญ

                   พนักงานประจำรถขยะ                                        พนักงานประจำรถขยะ

DSC_0592           DSC_0601

                  นายธนกฤต   ไตรภูมิ                                     นายสุระพันธ์   เกิดกล้า

                   พนักงานขับรถยนต์                                          พนักงานดับเพลิง

DSC_0627           DSC_0594

                  นายถิรธร   เพ็ชรเจริญ                                           นายธวัช   สิทธิกูล

                     พนักงานดับเพลิง                                                 พนักงานดับเพลิง

DSC_0599           DSC_0597

                  นายบุญเชิด   ธนะสันต์                                           นายสุลิน   กิจนที

                     พนักงานขับรถขยะ                                                 พนักงานทั่วไป