สมาชิกสภา

DSC_0569

นายชาญศักดิ์   ทรัพย์บุญ

ประธานสภาฯ

DSC_0553

นางประนอม   ทิพย์เนตร

รองประธานสภาฯ

DSC_0565           DSC_0567

                                                          นางนุสรา   ชวนอยู่                                         นางสาวอารียา   เกิดญาติ

                                                            สมาชิกสภาฯ ม.1                                                สมาชิกสภาฯ ม.1

 

DSC_0581            DSC_0575

                                                          นายอนันต์   บุญทรัพย์                                        นายอนุกูล   เลิศไชย

                                                            สมาชิกสภาฯ ม.2                                                สมาชิกสภาฯ ม.3

 

DSC_0561           DSC_0563

                                                          นายปรุง   ไกรสินธุ์                                          นางสมบูรณ์   เกิดกล้า

                                                            สมาชิกสภาฯ ม.4                                                สมาชิกสภาฯ ม.4

 

DSC_0570           DSC_0579

                                                        นายสมชัย   ทองคำเจริญ                                     นายบุญเสริม   วุฒิภักตร์

                                                            สมาชิกสภาฯ ม.5                                                    สมาชิกสภาฯ ม.5

 

DSC_0577           DSC_0555

                                                        นายวีรยุทธ   อรรถจรูญ                                          นางมาลี   คล้ายคง

                                                            สมาชิกสภาฯ ม.6                                                  สมาชิกสภาฯ ม.6

 

DSC_0557           DSC_0573

                                                        นายสมใจ   ยอดเสนี                                          นางศักรินทร์   อรรถจรูญ

                                                            สมาชิกสภาฯ ม.7                                                  สมาชิกสภาฯ ม.7