คณะผู้บริหาร

nayok name2

นายสำเนา   เกษรโอสถ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

 

DSC_0542                                                      DSC_0545

                         นายมาโนช   ไกรจำเนียร                                                          นายจิรกิตติ์   ไตรถวิล

                                  รองนายกฯ                                                                                 รองนายกฯ

 

DSC_0546

นายเพยาว์   แจ่มกระจ่าง
เลขานุการฯ