ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส