องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว รพสต.พระขาว จัดทำโครงการสวยสมวัยหญิงไทยสุขภาพดี

มะเร็งปากมดลูก_๑๗๐๓๒๘_0001 มะเร็งปากมดลูก_๑๗๐๓๒๘_0004 มะเร็งปากมดลูก_๑๗๐๓๒๘_0005 มะเร็งปากมดลูก_๑๗๐๓๒๘_0006 มะเร็งปากมดลูก_๑๗๐๓๒๘_0008 มะเร็งปากมดลูก_๑๗๐๓๒๘_0011 มะเร็งปากมดลูก_๑๗๐๓๒๘_0013 มะเร็งปากมดลูก_๑๗๐๓๒๘_0014 มะเร็งปากมดลูก_๑๗๐๓๒๘_0027 มะเร็งปากมดลูก_๑๗๐๓๒๘_0031 มะเร็งปากมดลูก_๑๗๐๓๒๘_0037