โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรท้องถิ่น และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12